Zodpovednosť

V našom výrobnom procese spracovávame drevo zo stromov, ktoré sadili ešte naši otcovia a praotcovia. Svojim deťom chceme zachovať rovnaké dedičstvo ako oni zachovali nám, čo si vyžaduje, aby sme boli dobrými správcami prírodných zdrojov a životného prostredia. Na výrobu našich stolov preto používame len drevo s certifikovaným pôvodom, u ktorého je zaručené, že pochádza z lesov s trvalo udržateľným obhospodarovaním. Okrem toho sa snažíme s ním čo najefektívnejšie nakladať. Odpadové drevo používame na výrobu brikiet a tepla, ktorým vykurujeme všetky budovy, sušiareň dreva a výrobkov po povrchovej úprave.

Na strechách našich budov je umiestnená fotovoltická elektráreň, ktorá využíva ten najčistejší zdroj energie. Okrem znižovania nákladov takto ochránime našu planétu ročne o 40 ton emisií CO2. Prostredníctvom vlastného vrtu získavame vodu, ktorá bola vplyvom bývalej poľnohospodárskej činnosti v tejto lokalite kontaminovaná. Každodenne ju filtrujeme a využívame na úžitkové účely. Prispievame tak k zmysluplnému nakladaniu s pitnou vodou.

Pre naše okolie chceme robiť viac, ako len triediť odpad.

Zodpovednosť Zodpovednosť Zodpovednosť Zodpovednosť